logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

Speerpunten

Kerncoalitie Mijnstreek

Samen met ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum, huisartsenorganisaties MCC Omnes en Meditta, MeanderGroep, Sevagram en Cicero, zorgverzekeraar CZ en Burgerkracht Limburg vormt HuisartsenOZL de Kerncoalitie Mijnsteek.

In 2020 werd het zorglandschap gedomineerd door de coronapandemie. De geplande doorontwikkeling van de kerncoalitie Mijnstreek werd hierdoor vertraagd. Duidelijk werd dat door de reeds bestaande samenwerking in de Kerncoalitie Mijnstreek, de samenwerking om de coronapandemie te managen soepel is verlopen. Doordat de zorgpartners nauw samenwerkten, waren de lijnen kort en verliep de samenwerking effectief en efficiënt. Nu de corona piek voorbij is, vindt evaluatie plaats en worden de lessons learned geborgd. De belangrijkste uitkomst is dat er een vijfde programmalijn is toegevoegd aan de kerncoalitie namelijk de programmalijn regionaal zorgpunt.

De ambities van de Kerncoalitie Mijnstreek staan nog steeds recht overeind. Eind december publiceerde de NRC een uitgebreid achtergrondartikel waarin wordt uitgelegd dat het 10-jarig contract tussen Zuyderland en CZ en de ontwikkeling van PlusPunt MC op elkaar zijn afgestemd om zo een antwoord te geven op de regionale uitdaging. Mijnstreek (regio-beeld.nl)

Overzicht programmalijnen kerncoalitie:

Spoedzorg

Ouderenzorg (speerpunt Oostelijke Mijnstreek)

Regionaal zorgpunt

Anderhalvelijnszorg

Zorg voor chronisch zieken met diabetes (speerpunt Westelijke Mijnstreek)

PlusPraktijken

Eind 2020 werd na vijf jaar het project PlusPraktijken afgerond. PlusPraktijken zijn 14 huisartsenpraktijken in de OZL regio die samen met HuisartsenOZL en CZ werken aan de huisartsenpraktijk van de toekomst. Positieve gezondheid en zelfregie door patiënten zijn centrale thema’s in dit concept. Een doelmatige, patiëntgerichte- en wijkgerichte aanpak moet leiden tot het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment. Buiten de professionele zorg als dat kan en als er zorg nodig is zo veel mogelijk binnen de eerste lijn en buiten het ziekenhuis.

Het project en de verschillende deelprojecten zijn gedurende de afgelopen vijf jaar gemonitord en geëvalueerd door de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van de Universiteit Maastricht. Medio 2020 werden de eerste tussentijdse resultaten van dit onderzoek gepubliceerd.

Bekijk het persbericht tussentijdse evaluatie PlusPraktijken

Resultaten

1
Er zijn geen veranderingen in de gezondheid status en ervaren kwaliteit van zorg bij patiënten van PlusPraktijken. De gemiddelde rapportcijfers vanuit patienten blijven constant tussen een 8,5 en 9. de NPS blijft structureel hoog met een score rond de 60 door de jaren heen (range -100 tot 100).

2
PlusPraktijken zijn meer lerend dan andere praktijken. De belangrijkste werkzame mechanismen in het project zijn:

 • benchmarking & experimenteren in de praktijk;
 • ondersteuning/monitoring/aansturing door de HuisartsenOZL;
 • gezamenlijke doelstelling en leren.

3
Patiënten van PlusPraktijken maakten al minder kosten in de MSZ dan die van niet-PlusPraktijken. De zorgkosten (MSZ en totaal) zijn absoluut gezien bij de PlusPraktijken minder gestegen en deze kosten zijn over alle jaren lager dan andere praktijken in de regio. De statistische analyses tonen echter geen significant verschil aan in de ontwikkeling van zorgkosten over de tijd tussen PlusPraktijken en andere praktijken in de regio.

4
Het project wordt door de stakeholders ervaren als positief maar arbeidsintensief. Vertrouwen en samenwerking zijn cruciale elementen, evenals de balans tussen autonomie en ondersteuning.

5
PlusPraktijken verwezen al minder patiënten dan andere praktijken in de regio, maar zijn in 2019 significant nog minder gaan verwijzen naar de tweede lijn (i.e. het ziekenhuis). PlusPraktijken zijn in 2019 minder gaan verwijzen naar het ziekenhuis t.o.v. 2018, terwijl andere praktijken in de regio in 2019 meer zijn gaan verwijzen t.o.v. 2018. Dit verschil is statistisch significant.

6
Aanbevelingen:

 • neem de tijd;
 • heb vertrouwen en wees transparant;
 • focus op een aantal speerpunten;
 • zorg voor kwalitatief goede benchmark informatie. + Meer ‘leren van elkaar’;
 • maatwerk in de ondersteuning en aansturing.

Significant verschil in de verandering van het verwijspercentage tussen 2018 en 2019 tussen PlusPraktijken en niet-PlusPraktijken (p = 0.032). Dit gaat over 2,4 procentpunt minder verwijzingen per PlusPraktijk. Het gebruik van PlusPunt door de PlusPraktijken heeft hier geen significant effect op. PlusPraktijken zijn in 2019 gemiddeld 123 keer minder gaan verwijzen per praktijk, ten opzichte van niet-Pluspraktijken (gecorrigeerd voor praktijkgrootte). Deze verandering in de trend valt samen met het moment dat verwijzen naar de MSZ een speerpunt is geworden bij de PlusPraktijken

Verbreding naar de regio

Eind 2020 hebben HuisartsenOZL en CZ een overeenkomst bereikt om het concept PlusPraktijken aan te bieden aan alle huisartsenpraktijken in de regio Oostelijk Zuid – Limburg. Alle huisartsenpraktijken in de regio hebben ervoor gekozen om met dit concept de komende jaren verder te gaan. Het regionale contract PlusPraktijken levert een bijdrage aan de regionale opgave om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, terwijl ook het collectief van huisartsen in de regio verstevigd wordt. Samen leren en verbeteren om zo te komen tot toekomstbestendige huisartsenzorg.

Kijk voor meer informatie op www.pluspraktijken.nl of bekijk het boekje digitaal.

Foto v.l.n.r. Bem Bruls (HuisartsenOZL), Wiro Gruisen (CZ), Esther van Engelshoven (HuisartsenOZL), Martin Wijnen (CZ)

Verbreding zorg op afstand

Mede als gevolg van de coronapandemie, is digitalisering in de zorg in een stroomversnelling geraakt. Vanuit het project PlusPraktijken was er veel ervaring opgedaan met Zorg op Afstand. Medio 2020 werd het portaal van Pharmeon aangeboden aan alle huisartsenpraktijk in de regio. Dit heeft begin 2021 geresulteerd in de lancering van de regionale app Mijn Huisarts Online Mijn Huisarts Online app – Huisartsen OZL (huisartsen-ozl.nl) voor alle inwoners in de regio Oostelijk Zuid Limburg. Hierdoor is Oostelijk Zuid Limburg één van de eerste regio’s in Nederland waar, zonder uitzondering, alle huisartsenpraktijken online diensten aanbieden.

Zorgcontinuüm Kwetsbare Ouderen

Het project Zorgcontinuüm Ouderenzorg is ontstaan vanuit de ambitie om de zorg aan ouderen in de regio Oostelijk Zuid Limburg (OZL) te verbeteren. Huisartsen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, belangenbehartiger Burgerkracht én zorgverzekeraar CZ hebben gedurende dit project nauw samengewerkt. Een samenwerking gevoed door één gemeenschappelijk doel: de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener.

Medio 2020 werd het project Zorgcontinuüm voor ouderen in een kwetsbare positie afgerond.

Lees het artikel over de eindevaluatie ›
Bekijk de resultaten van het project ›

Vervolg deelprojecten

 • PlusPunt ouderenzorg zal ook in 2021 verder worden doorontwikkeld binnen PlusPunt MC
 • Samenwerking in de wijk zal in 2021 vanuit de nieuwe wijksamenwerkingsverbanden binnen de regionale aanpak PlusPraktijken verder geïntensiveerd worden.
 • Eerstelijnsverblijf (ELV) bedden is nu ondergebracht binnen de nieuwe programmalijn regionaal zorgpunt van de Mijnstreek coalitie
 • Vroegtijdige Zorgplanning en time-out gesprek zijn nu ondergebracht in de programmalijn ouderenzorg van de Mijnstreek coalitie.

Integrale Wijk Aanpak (IWA) Hoensbroek, samen voor een gezonde wijk!

In de wijk Hoensbroek wordt geëxperimenteerd met (radicaal) andere wijzen van samenwerken, financieren en organiseren van zorg en welzijn. Met elkaar onderzoeken we hoe het systeem van wonen, welzijn en zorg kan worden verbeterd, waarbij wordt gestreefd naar ontschotting en eenvoud. De focus ligt hierbij op de eigen regie van wijkbewoners en integrale samenwerking in de wijk. Eind 2020 werd gestart met de afronding van dit project.

Lees meer over het project