logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

ELBC

Eerstelijns Business Center

Inleiding

Het Eerste Lijns Business Center (ELBC) ondersteunt huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg op het gebied van personeel (P&O), salarisadministratie en opleidingen. Tevens zijn binnen het ELBC de ondersteunende diensten van diverse BV’s van HuisartsenOZL ondergebracht, zoals ICT, kwaliteit, beleid, privacy beheer, finance, P&O, salaris en personeelsadministratie. Sinds 2018 is de dienstverlening uitgebreid met het aanbieden van praktijkmanagement.

In 2020 is besloten om het onderdeel praktijkmanagement verder door te ontwikkelen onder leiding van een accountmanager. Hierdoor heeft een verdere professionalisering van deze functie plaatsgevonden. Ook is nadrukkelijk ingezet op bijeenkomsten en intervisie van alle praktijkmanagers in de regio ongeacht of ze in dienst zijn HuisartsenOZL of van de eigen huisartsenpraktijk.

Als gevolg van de coronapandemie is het scholingsaanbod verder gedigitaliseerd waardoor er meer gebruik is gemaakt van online scholingen. Ook op het gebied van interne en externe communicatie heeft er in 2020 een doorontwikkeling plaatsgevonden. De website is vernieuwd en de interne communicatie naar de huisartsenpraktijken is via weekberichten en de HuisartsenOZL app verder geprofessionaliseerd.

Personeel en organisatie

P&O-abonnement
Naast de reguliere P&O-zaken voor de medewerkers van HuisartsenOZL is de afdeling P&O primair aanspreekpunt voor de praktijkmanagers binnen de huisartsenpraktijken van HuisartsenOZL. De praktijkmanagers halen hier hun p&o-expertise en -ondersteuning op het vlak van arbeidsrecht, in-, door- en uitstroom, arbeidsvoorwaarden en Cao Huisartsenzorg op.

Een aantal praktijken die geen praktijkmanager via HuisartsenOZL inzetten, nemen het P&O-abonnement af waarmee zij op deze wijze voorzien in het borgen van de juiste arbeidsvoorwaarden binnen de praktijken. Een groot aantal praktijken heeft daarnaast de salarisadministratie voor hun praktijkmedewerkers ondergebracht bij HuisartsenOZL.

Arbeidsmarktproblematiek
Voor het aantrekken van nieuwe doktersassistenten voor de huisartsenpraktijken is een projectplan ‘zij-instroom’ uitgewerkt door de Limburgse zorggroepen HuisartsenOZL, Meditta, Cohesie en ZIO. De bijeenkomsten die zijn georganiseerd voor het inventariseren van deelnemers aan dit project, hebben onvoldoende deelnemers aan het project opgeleverd. Door corona heeft de aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek niet de hoogste prioriteit gehad het afgelopen jaar. In Q1 van 2021 onderzoekt een externe partij (REBEL) waar de behoeften van de Limburgse praktijken liggen en wat de zorggroepen kunnen betekenen in deze behoeften.

Duurzame Inzetbaarheid 2020 (DI)
In 2020 is de medewerkers een traject in het kader van Duurzame Inzetbaarheid aangeboden om medewerkers te ondersteunen in hun vitaliteit, ontwikkeling en inzetbaarheid op de langere termijn.

Na aanmelding werd de medewerkers een vragenlijst toegestuurd en met de mogelijkheid voor deelname aan een preventief medisch onderzoek (pmo). Tijdens dit onderzoek werden o.a. cholesterol, glucose, bloeddruk, lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, spierkracht, reactiesnelheid, longfunctie en een ECG/hartfilmpje gemeten en gemaakt. Op basis van de vragenlijst en het pmo is vervolgens een gesprek met een coach gevoerd om de resultaten te analyseren en te bespreken met mogelijke tips voor het bevorderen van fysieke en mentale conditie. Er is een providerboog opgesteld waaruit de inzetbaarheidscoaches hebben geput tijdens de individuele gesprekken.

Direct na het van start gaan werden we geconfronteerd met Covid-19 waardoor veel fysieke gesprekken geen doorgang meer konden vinden en digitaal hebben plaatsgevonden. De planning is daardoor vertraagd maar het project is toch eind 2020 afgerond.

De resultaten zijn begin 2021 gepresenteerd aan het managementteam. Een samenvatting wordt voor publicatie opgesteld. Het vervolg op het ingezette DI-traject wordt in 2021 uitgewerkt door de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid.

Resultaten traject Duurzame Inzetbaarheid

 1. Vitaliteit coaching was voor velen een stok achter de deur om daadwerkelijk iets te gaan doen aan hun niet altijd gezonde leefpatroon. Deze coaching helpt mensen meer te bewegen, lunchwandelen en/of af te vallen.
 2. Men is aan de slag gegaan met individuele en groepssporten. Deelname aan het DI-traject is anoniem. Niettemin hebben een aantal collega’s hun activiteiten met collegae en/of de werkgroep gedeeld.
 3. Door het thuiswerken is er minder onderlinge communicatie geweest en zijn activiteiten minder zichtbaar maar de bewustwording is er niet minder om.

In 2022 hopen wij de resultaten van de opvolging van het DI-traject in dit jaarverslag te kunnen melden.

Praktijkmanagement

Na drie jaar is Praktijkmanagement een vaste waarde geworden in de huisartsenpraktijk en hebben ook in het afgelopen jaar de 10 praktijkmanagers de praktijkhouders ondersteund in de bedrijfsvoering. Ze zijn gedetacheerd bij ruim 40 huisartsenpraktijken en ontlasten de praktijkhouders bij de organisatie- en proceskant van de huisartsenpraktijk en bevorderen de samenwerking in de wijk met andere zorgaanbieders. In 2020 is er naast de reguliere werkzaamheden veel aandacht van de praktijkmanagers uitgegaan naar het voldoen aan de Open vereisten, opstarten van Zorg op afstand middels een patiëntenportaal en het helpen van de praktijk aan voldoen aan de corona voorwaarden.

Finance en control

Binnen de afdeling finance en control heeft in 2020 de focus gelegen op het verder verbeteren en professionaliseren van de interne organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van de planning en control cyclus en de daarbij behorende reporting. De managementletter is hier het uitgangspunt voor geweest.

Op het gebied van IT is er veel aandacht geweest voor de eisen die gesteld worden aan OPEN en de ontwikkeling van zorg op afstand middels de implementatie van de app Mijn Huisarts Online. Binnen de interne organisatie van HuisartsenOZL is Office 365 geïmplementeerd.

Op het gebied van beveiliging en security heeft in 2020 de aandacht gelegen op het waarborgen van informatie beveiligingsbeleid en gegevens.

Daarnaast heeft de afdeling finance en control een belangrijke rol gespeeld bij de financiële afhandeling van de corona pandemie. Ook heeft zij een ondersteunende rol bij de innovatieve ontwikkelingen binnen de organisatie.

Kwaliteit

Om te borgen dat de huisartsenzorg te allen tijde voldoet aan de wettelijke kaders en de patiëntveiligheid optimaal wordt gegarandeerd, heeft HuisartsenOZL samen met een aantal andere zorggroepen, een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uurs perspectief monitort en verbetert: de HaZo24 (Huisartsenzorg 24 uur). Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren. Risicobeheersing is het sleutelbegrip om alle werkprocessen te borgen. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk.

Logo Hazo24Ontwikkelingen
In 2020 heeft HuisartsenOZL een transitie gemaakt naar de nieuwe ISO norm die ten grondslag ligt aan de HaZo24. Daarnaast zijn eind 2020 nog drie praktijken toegevoegd aan het HaZo24 certificaat.

De teller staat nu op 48 huisartsenpraktijken die deelnemen aan HaZo24, naast de HuisartsenpostOZL, Huisartsen Chronische Zorg en de koepel HuisartsenOZL.
In 2021 zullen nog 13 praktijken starten met certificering van HaZo24 als onderdeel van het regionale contract PlusPraktijken.

Deskundigheidsbevordering

Het scholingsteam van HuisartsenOZL organiseert samen met interne inhoudelijk deskundigen en externe experts scholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten en overige medewerkers van HuisartsenOZL en in de huisartsenpraktijken. Het team scholingen van HuisartsenOZL wordt van feedback voorzien door de commissie scholingen. In deze commissie scholingen zijn alle disciplines vanuit het werkveld vertegenwoordigd en zijn ook de managers van de verschillende zorg BV’s betrokken. Op deze wijze is het mogelijk om adequaat in te spelen op de scholingsbehoefte van medewerkers van HuisartsenOZL en collega’s werkzaam in de huisartsenpraktijken.

Digitalisering
Door de corona pandemie zijn een groot aantal scholingen omgezet naar online scholingen. Met uitzondering van enkele praktische nascholingen is het daardoor gelukt om ook in 2020 een breed, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig scholingsaanbod te bieden.

Eind 2020 heeft de zorggroep een scholingsapp en een digitale leeromgeving aangeschaft. De scholingsapp heeft een ‘frisse look’ en zorgprofessionals kunnen zowel via een mobiele telefoon als op een computer het volledige scholingsaanbod bekijken. Daarnaast kan een afgenomen scholing via IDeal voldaan worden en worden de accreditatiepunten na afloop automatisch bijgeschreven in PE-online of Gaia. De aangeschafte digitale leeromgeving, voor de zorgprofessionals in het werkveld, zal worden gebruikt als naslagwerk van alle gevolgde scholingen en kennisuitwisseling in de vorm van een online bibliotheek. De leeromgeving wordt gefaseerd in gebruik genomen. Samen met de managers van de verschillende BV’s en zorgprofessionals vanuit het werkveld zal gekeken worden naar een geschikte inrichting van de leeromgeving.

Resultaten scholingen 2020
In totaal zijn er binnen de Huisartsen Chronische Zorg, Pluspunt Medisch Centrum, GGZ in de huisartsenzorg en de Huisartsenpost 27 unieke scholingen door HuisartsenOZL verzorgd, waarbij er:

 • dertien scholingen (inclusief verplichte scholingen) binnen de Chronische zorg hebben plaatsgevonden;
 • bij Pluspunt drie scholingen zijn aangeboden;
 • drie scholingen GGZ gerelateerd waren;
 • vijf scholingen door de Huisartsenpost verzorgd zijn;
 • één scholing voor de EKC’er aangeboden is;
 • twee overige scholingen hebben plaatsgevonden aan diverse zorgprofessionals.

Eén van deze overige scholingen was een scholing ‘Agressie in de huisartsenpraktijk’ die op praktijkniveau heeft plaatsgevonden met subsidie vanuit het LHV Achterstandsfonds.

 • HCZ

 • PlusPunt

 • GGZ

 • HAP

 • EKC

 • Overig

Scholing per zorgprofessional

Vooruitblik 2021

Ook in 2021 zal de focus liggen op het uitbreiden van het scholingsaanbod voor doktersassistenten en scholingen op praktijkniveau.

In 2020 is, in samenwerking met het Vista College, de scholing ‘Toetsing van voorbehouden en risicovolle handelingen van doktersassistenten’ ontwikkeld en aangeboden. Echter, door te weinig aanmeldingen heeft deze scholing niet plaats kunnen vinden. In 2021 zullen de wensen en behoeften van huisartsen omtrent de invulling van de scholing verder onderzocht worden.

In april 2020 heeft het scholingsteam, door Covid-19, de fysieke scholingsagenda omgezet naar scholingen online en docenten begeleid in hun didactische en technische kennis rondom online onderwijs. Daarnaast is er met een kritische blik gekeken naar de toekomst. Welke scholingen moeten daadwerkelijk fysiek plaatsvinden en welke kunnen ook in 2021 online doorgang hebben. Het scholingsteam wil in 2021 dan ook op zoek gaan naar een effectieve balans tussen fysieke en online scholingen. Tevens is het streven om het huidige scholingsaanbod uit te breiden met e-learningmodules.

Bij nieuwe scholingen zal de opleidingscoördinator samen met de desbetreffende docent de scholing zowel inhoudelijk als didactisch voorbespreken en ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van activerende werkvormen.