logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

HCZ

Huisartsen Chronische Zorg

Inleiding

Oostelijk Zuid-Limburg kent een hoog aantal mensen met een chronische ziekte. Sinds 2006 worden deze chronische patiënten dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en praktijkondersteuner somatiek (POH-S). Ook wordt er in de zorgprogramma’s (‘dbc’s’) voor chronisch zieken samengewerkt met andere zorgverleners zoals diëtisten, podotherapeuten en optometristen. Huisartsen Chronische Zorg BV (HCZ) heeft vier zorgprogramma’s (‘dbc’s’). Namelijk Diabetes Mellitus (DM), COPD, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) en Astma.

Speerpunten

De zorg voor chronisch zieken binnen Oostelijk Zuid-Limburg is volop in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en de beperkte financiële middelen vragen om nieuwe oplossingen in de (keten)zorg.

Persoonsgerichte zorg

Het doel van persoonsgerichte zorg is om patiënten meer regie te geven over hun eigen gezondheid en zorg in het verlengde hiervan meer op maat aan te bieden. Om tot persoonsgerichte zorg te komen is het van groot belang om de patiënt in zijn geheel te benaderen. Patiënt en zorgverlener gaan samen aan de slag om een individueel zorgplan op te stellen dat recht doet aan de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Op basis van het individueel zorgplan kan de zorg worden aangepast. Afhankelijk van de zelfredzaamheid en wensen van de patiënt kan de contactfrequentie verlaagd of verhoogd worden. Ook de inzet van zorg op afstand is een manier om te komen tot betere zorg op maat.

Om dit te bewerkstelligen is vanuit HuisartsenOZL in 2019 gestart met de transformatie van ketenzorg naar persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg (PGZ) gaat over de interactie tussen patiënt en zorgverlener en het sturen op meer eigen regie voor de patiënt. Patiënten verwachten dat huisartsen en andere ketenpartners inspelen op hun wensen en omstandigheden. Zij kunnen zo passende ondersteuning bieden, gericht op gezamenlijke besluitvorming en een effectieve samenwerking tussen patiënt en zorgprofessionals. De kwaliteitsmedewerkers hebben praktijken en praktijkondersteuners ondersteund in het vormgeven van de Persoonsgerichte Zorg in de praktijken.

Zorg op afstand

Mede door COVID heeft de Zorg op Afstand een vlucht genomen en krijgt het geven van zorg er een andere dimensie bij. De praktijken hebben gedurende de COVID periode daar waar mogelijk alleen maar zorg op afstand geleverd. In 2021 zullen verdere stappen gezet worden om de zorg op afstand verder vorm te geven.

Kwaliteit

Om kwaliteit van zorg zichtbaar en meetbaar te maken worden de actuele normen en specificaties van de HaZo24 gevolgd. Dit is een continu proces waarbij zorgprocessen geëvalueerd, bijgesteld en/of afgerond worden. In 2020 is dit middels interne audits vormgegeven.

Patienttevredenheidsonderzoek

In 2020 heeft binnen de Huisartsen Chronische Zorg, conform (interne) Hazo24 afspraken, een patiënt tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De vragen gaan met name over de ervaringen van onze patiënten met het zorgaanbod in de regio en maakt inzichtelijk wat goed gaat en wat de verbeterpunten zijn.

Over het algemeen kan worden gesteld dat de patiënten zeer tevreden zijn over de (zorgverlener van de) chronische zorg: een 9 als gemiddeld rapportcijfer is uitzonderlijk hoog! Belangrijke zaken die worden genoemd als ondersteuning van deze hoge score zijn: de zorgverlener legt begrijpelijk uit, ik kan deze zorgverlener de vragen stellen die ik wil en ik kan samen met deze zorgverlener bespreken hoe ik aan mijn gezondheid wil werken. Aandachtspunten die verder zullen worden uitgewerkt de komende periode zijn: het inzicht in het eigen zorgplan van de patiënt (veel patiënten zijn onbekend met deze mogelijkheid) de afstemming tussen verschillende zorgaanbieders in de regio en het ondersteunen van de patiënt bij het voeren van individuele regie. In de doorontwikkeling van de Persoonsgerichte Zorg zal extra aandacht worden besteedt aan deze aanbevelingen. Voor het volledige rapport zie: Rapport Patiënttevredenheid HCZ 2020. We danken de praktijken voor hun medewerking aan dit onderzoek.

Chronische zorg in beeld

Resultaten

De productiecijfers laten zien dat het aantal patiënten die gebruik maken van de zorgprogramma de afgelopen jaren is toegenomen, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

2020

DM 0
COPD 0
CVRM 0
Astma 0
Atriumfibrileren Heerlen 0
Totaal 0

2019

DM 0
COPD 0
CVRM 0
Astma 0
Atriumfibrileren Heerlen 0
Totaal 0

2018

DM 0
COPD 0
CVRM 0
Astma 0
Atriumfibrileren Heerlen 0
Totaal 0