logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

PLUSPUNT MC

PlusPunt Medisch Centrum

Inleiding

Bij PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten nauw met elkaar samen. Door de verschillende specialismen op één locatie zijn er korte wachttijden, worden snel diagnoses gesteld en behandelingen geboden. De doelstelling voor 2020 is het verder reduceren van kosten en zorg te verplaatsen naar de anderhalve lijn waar dit mogelijk en kosteneffectiever is. Er wordt een substitutie tot stand gebracht van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg.

Speerpunten

Longgeneeskunde
De ambitie is begin 2020 om de longgeneeskunde in te richten in Brunssum door middel van een zorgstraat. Door de COVID crisis zijn de wachttijden bij longgeneeskunde in de tweede lijnszorg fors opgelopen. De longartsen worden maximaal belast met de zorg voor Covidpatienten in de tweede lijn. Daardoor is er geen ruimte om het zorgaanbod in de anderhalvelijns zorg verder in te richten. In 2020 is gewerkt aan een plan om door het aanbieden van e-consulten bij de kaderhuisarts in de eerstelijnszorg de longartsen van het ziekenhuis te ontlasten. De haalbaarheid van de zorgstraat longgeneeskunde in Brunssum wordt in 2021 heroverwogen.

Uitbreiding van de behandelingen aan ouderen
Het Zorgcontinuüm ouderenzorg en TOPAAS worden doorontwikkeld binnen de programmalijn ouderenzorg. TOPAAS staat voor Triage, Overleg, Planning, Aanvraag, Specialistische zorg. Er is een breed gedefinieerde doelgroep van kwetsbare ouderen waarvan vast staat dat zij een hoge zorgbehoefte hebben met daaraan gekoppeld hoge zorgkosten. Vanwege de COVID crisis is er vertraging opgetreden binnen het project. De werkgroep die zich inhoudelijk bezighoudt met de ontwikkeling van PlusPunt TOPAAS is gestart. In 2021 wordt de ontwikkeling van de programmalijn ouderenzorg voortgezet. Het multi-specialisten overleg, dat verbreed is naar Ingetrale Multidsciplinaire Afstemming Polyspecialismen (IMAP) wordt in 2021 nader verkend.

Zorgstraat hartfalen
In 2020 is de diagnostische zorgstraat hartfalen ingericht bij PlusPunt MC voor chronisch zieken patiënten. Dit betekent dat patiënten met hartfalen voor diagnostisch onderzoek niet hoeven te worden doorverwezen naar de cardioloog in het ziekenhuis.

Next level PlusPunt MC
Een van de zaken die is gebleken uit het onderzoek van de Universiteit Maastricht is dat de kosten van PlusPunt MC lager zijn dan de zorgkosten in de tweede lijn. Echter is de kostenbesparing niet voldoende aangetoond omdat de reductie van de activiteiten in de tweede lijn niet voldoende is ten opzichte van de bij PlusPunt geboden zorg. Daardoor is de substitutie van zorg van de tweede naar de anderhalve lijn niet conform de verwachtingen. Om de doelstelling toch te bereiken wordt een pilot Centrale triagepunt voorbereid. Gestart zal worden met de specialismen Interne Geneeskunde, dermatologie en orthopedie. Binnen de pilot kan rechtstreeks verwezen worden voor e-consulten en fysieke consulten in de anderhalve lijn. Bij een verwijzing naar de tweede lijn beoordeelt een triagist alsnog of de zorgvraag door middel van een e-consult of een consult binnen de anderhalve lijn kan worden geboden.

Inrichten e-consulten
Een oriëntatie met de specialismen t.a.v. e-consulten voor alle PlusPunt-specialismen is gestart. Dit naar analogie van de inrichting in de Westelijke Mijnstreek van de e-consulten. Zorg op afstand is daar functioneel ingezet tijdens de Covidperiode. Daarmee is een groot aantal zorgvragen afgehandeld zonder dat patiënten in het ziekenhuis zijn gezien. Effectuering zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden.

Inzichtelijkheid medische gegevens
Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden op de systematiek waarmee specialisten gegevens tussen PlusPunt MC en Zuyderland in kunnen zien.

Weergave productiecijfers per specialisme

Toelichting
Bij nagenoeg alle specialismen is sprake van een trendbreuk in 2020 ten opzichte van de jaren daarvoor. In de begroting voor 2020 is uitgegaan van de verwachting dat er ongeveer 7000 patiënten zouden worden gezien. Dit aantal is niet gehaald doordat PlusPunt MC in de maanden maart en april als gevolg van Corona gesloten was. Daarna zijn de verwijzingen voor de meeste specialismen weer langzaam op gang gekomen, maar achtergebleven ten opzichte van de periode voor Corona. Het beeld is wel wisselend per specialisme. Bij orthopedie was in de periode voor Covid een forse stijging. De curve is afgebogen, maar er is nog steeds een stijging. Bij ouderenzorg wordt bij lage uitgangsaantallen eveneens nog een stijging gezien in 2020. Bij de overige specialismen worden dalingen gezien.

PlusPunt in beeld