logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

Inleiding

De POH GGZ is inmiddels niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. In 2014 heeft de zorgverzekeraar de betaaltitel voor de POH GGZ in het leven geroepen. GGZ OZL is in 2014 gestart met een team van 12 POH GGZ. Inmiddels is dit team uitgegroeid tot een team van 43 POH GGZ, 3 POH Jeugd, een consultatief psychiater, een verpleegkundig specialist GGZ en 2 in opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ, een coördinator POH GGZ en een manager GGZ. Dit team werkt in totaal 965 uur in 48 huisartsenpraktijken voor 80 huisartsen. Samen met de huisartsen zetten ze zich in voor laagdrempelige GGZ-zorg in de regio Oostelijk Zuid Limburg.

Ten opzichte van de cijfers van 2019 betekent dit een groei van 7% in het aantal uren POH GGZ.

Speerpunten

De impact van COVID-19 was ook voor de werkzaamheden en plannen in de GGZ goed merkbaar. Het had direct impact op de manier van werken van de POH GGZ, de verpleegkundig specialist GGZ en de psychiater. Opgestarte projecten liepen vertraging op en andere plannen kregen prioriteit.

Opnieuw stond het versterken van de kwaliteit van de GGZ-zorg in de 1e lijn in 2020 centraal binnen GGZ OZL.

Consultatie
Het collaborative care model werd ingezet om hieraan bij te dragen. Een intensieve samenwerking tussen de huisarts, de POH GGZ en de consultatief psychiater zorgt voor een betere triage en diagnostiek waardoor de patiënt meteen op de goede plek komt. Er wordt middels de inzet van de psychiater expertise aan de huisartsenpraktijk toegevoegd waardoor minder snel naar de 2e lijn verwezen wordt. GGZ OZL had de ambitie om eind 2020 in 10 praktijken actief te zijn met dit model. Door de impact van COVID-19 is dit bij 3 praktijken gebleven. Bij 3 andere praktijken sluit de psychiater 2-wekelijks aan bij het MDO.

Positieve psychologie
In 2019 zijn we gestart met het uitdragen van de visie van positieve gezondheid en de inzet van positieve psychologie. In 2020 heeft dit opvolging gekregen middels het verder scholen van de POH GGZ op het gebied van Oplossingsgerichte therapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Beide scholingen zijn blended aangeboden. Via e-learning zijn de trainingen voorbereid, de trainingen hebben online plaatsgevonden middels Zoom. Vervolgens zijn er terugkommomenten georganiseerd voor het bespreken van casuïstiek en bij ACT is een app beschikbaar gesteld.

Zorg op afstand
Door de impact van COVID-19 is zorg op afstand in 2020 cruciaal voor de POH GGZ. Het werk van de POH GGZ leent zich goed om de zorg op afstand te continueren. In de eerste maanden werden consulten voornamelijk telefonisch gedaan. Later maakten steeds meer collega’s gebruik van beeldbellen.

Ook e-health speelde hierin een belangrijk rol. Per 1 april 2020 zijn we van start gegaan met het nieuwe e-healthplatform LIV. LIV sluit volledig aan bij de visie van GGZ OZL. Op deze manier is er een goede aansluiting ontstaan tussen de scholingen, de manier van werken en de beschikbare tools voor de POH GGZ. Tevens is het mogelijk om via dit platform te beeldbellen.

POH Jeugd
De samenwerking met de gemeente Kerkrade op het gebied van de POH Jeugd is ook in 2020 voortgezet. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor 2021 waarin de POH Jeugd gaat deelnemen aan een casusoverleg in de wijk. Bij dit overleg zijn verschillende partners uit de jeugdzorg aangesloten om op deze manier de samenwerking en kennisdeling te stimuleren. Momenteel zijn drie POH’s Jeugd in dienst en werkzaam voor acht huisartsenpraktijken in Kerkrade.

Groepsaanbod in de huisartsenpraktijk
GGZ OZL heeft in 2020 onderzocht welke behoefte er is op het gebied van een groepsaanbod. Vanuit verschillende partijen in de regio wordt een groepsaanbod georganiseerd. In deze tijd vindt dit aanbod voor een groot deel online plaats. Momenteel lijkt dit aanbod te volstaan voor de vraag die er is.

GGZ in de wijk
De pilot rondom de Nieuwe GGZ in Hoensbroek is in 2020 verder voortgezet. Daarnaast is er een nieuwe pilot gestart tussen GGZ OZL en Mondriaan waarin een GGZ-team beschikbaar gesteld wordt aan de huisartsenpraktijk. Dit team werkt in de verlengde arm van de huisarts, verricht consultaties, neemt deel aan het MDO en kan verwijzingen naar de GB GGZ en SGGZ oppakken. Tevens wordt vanuit dit team de samenwerking met het sociaal buurtteam gezocht. Dit heeft als doel betere zorg te leveren die sneller beschikbaar is tegen lagere kosten. De psychiater van GGZ OZL sluit aan bij dit team om de consultaties te verrichten. Inmiddels is de pilot in 3 praktijken gestart.

In 2021 wordt deze pilot verder uitgewerkt.

Verpleegkundig specialist GGZ
GGZ OZL heeft één VS GGZ in dienst en daarnaast zijn twee POH’s GGZ gestart met de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ. Met deze specialisatie wordt er nog meer expertise toegevoegd aan de 1e lijn.
De VS GGZ in dienst van GGZ OZL is in 2020 van start gegaan met een project bij een huisartsenpraktijk in Vaals waar patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in kaart worden gebracht, gescreend worden en een plan van aanpak wordt opgesteld. Middels deze aanpak is er een betere opvolging voor deze doelgroep, waardoor eventuele terugval voorkomen kan worden en patiënten mogelijk eerder uit de SGGZ terug kunnen naar de huisartsenpraktijk.

In 2021 zal de positionering van de verpleegkundig specialist GGZ in de huisartsenpraktijk verder ontwikkeld worden. Hiervoor neemt GGZ OZL deel aan een onderzoek van HAN – University of Applied Sciences over de inzet van de VS GGZ in de eerstelijnszorg.

Geestelijke Gezondheidszorg in beeld

Resultaten

In dienst

Eind 2020 heeft de GGZ OZL: 43 POH GGZ, 3 POH Jeugd, een consultatief psychiater, een verpleegkundig specialist GGZ en 2 in opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ, een coördinator POH GGZ en een manager GGZ.

Werkuren

Dit team werkt in totaal 965 uur in 48 huisartsenpraktijken

Samenwerking

Samen met 80 huisartsen zetten ze zich in voor laagdrempelige GGZ. Ten opzichte van de cijfers van 2019 betekent dit een groei van 7% in het aantal uren POH GGZ.